Fotos

Prototyp

PICO-Proto-CPU-BS
PICO-Proto-CPU-LS
PICO-Proto-Term-BS
PICO-Proto-Term-LS

Serienmodell

PICO-KIT-CPU-BS
PICO-KIT-CPU-LS
PICO-KIT-Term-BS
PICO-KIT-Term-LS

CPU

PICO-CPU-1
PICO-CPU-2
PICO-CPU-3
PICO-CPU-4

PICO-PCB-BS
PICO-PCB-LS
PICO-Layout-BS
PICO-Layout-LS

Terminal

PICO-Term-1
PICO-Term-2